:

درباره ی ما (قدیمی)

حرف های زیادی برای گفتن هست و حرف های بیشماری برای نگفتن