:

The Legend of Thousand and One Night Literary Masterpieces شاهکاری بی مانند به نام قصه های هزار و یک شب


شروع داستان هزار و یک شب به نقل از پادشاهی است، با عنوان شهریار (پادشاه) و روایتگر آن شهرزاد (دختر وزیر) است. اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های آن را از ریشهٔ ایرانی و برگردانی از «هزارافسان» دانسته‌اند.[ ]  اینکه داستان‌های هزار و یک شب در اصل مشخص و روشن بوده باشند و  تعداد آن‌ها دقیقاً هزار و یک بوده باشد چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. اما  داستان‌های زیادی زیر نام «هزار و یک شب» نوشته شده‌است.
شرق شناسان عموماً اتفاق نظر دارند که این مجموعه، التقاطی از متون دارای ریشه‌های بس گوناگون است که در طی چندین قرن، پرداخته شده‌اند و کتاب در قرن ۱۳ و ۱۴ میلادی شکلی ثابت به خود گرفته‌است. این که تصور کنیم هزار و یک شب اثر یک نویسنده است، بر جایی نااستوار ایستاده‌ایم. در حقیقت با اثری جمعی سر و کار داریم که نه تنها به مدت چندین قرن فراهم آمده‌است، بلکه نمودار گرایش‌هایی بس مختلف نیز هست و کلاً چهار دسته داستان در آن تشخیص می‌توان داد: الف) نخست هستهٔ قصه‌های ایرانی الاصل و هم ریشه با داستان‌های شاهنامه و هم ارز شاهنامه که به دست فاتحان مسلمان با اسلام انطباق یافته‌اند و قدیم‌ترین بخش هزار و یک شب‌اند. خصیصهٔ این قصه‌ها، غنای تخیّلی و وهمناک، و مداخلهٔ دائم جنیان و پریان، و وفور مسخ و حلول و سخنگویی جانوران است. دوز و کلک‌ها و اندیشه‌های این مجموعه ایرانی ست؛ نام شخصیت‌های اصلی (شهریار و شهرزاد و دنیازاد و شاه زمان) ایرانی ست و تقطیع بندی این اثر نیز ایرانی ست. در واقع کتاب زبان پهلوی زبان «هزار افسان» که بین قرون ۲ تا ۴ هجری به عربی ترجمه شد باید پایهٔ اصلی این کتاب بوده باشد. هستهٔ اصلی این کتاب شامل شاه شهریار و حیوانات و پرندگان و اسب آبنوس و فریزاد گلخنده و علی بابا و چهل دزد و غیره متعلق به همین منبع کهن است. ب) دومین دستهٔ حکایات که بیشتر مغازله آمیزاند، تا وهمناک و در بغداد در دوران خلافت هارون الرشید می‌گذرند، قصه‌های عاشقانه با عواقب عدیده‌اند. در این داستان‌ها، مناظر زندگی درباری یا شهری، اندک اندک جایگزین صحنه‌های طلسم و جادو می‌گردند. داستان‌های عشقی به معنای ویژهٔ واژه (قصهٔ علی بن بکار و شمس النهار و نعم و نعمت و غیره) و حکایات کمابیش ظریف مردم پسند برگرفته از وقایع اتفاقیه که مداح آن‌ها را در بازارها نقل می‌کرده‌است. اشعار شهوت‌انگیز و از طرفی جعفر برمکی، آخرین بازماندهٔ خاندان برمکیان مربوط به همین دسته‌اند. پ) برعکس، عنصر شگرف و خارق‌العاده، در دوره‌ای از قصه‌های دریانوردان که مشهورترینشان قصه‌های سندباد بحری، مربوط به بندر بصره، نقش بسته‌است. اعجاب‌انگیزی این قصه‌ها ناشی از به هم آمیختگی تنگاتنگ راست و دروغ است. این قصه‌ها، حماسهٔ نخستین دریانوردان مجهز به قطب‌نما و شاخص و میل رصد و شمسه و اسطرلاب به کشف مناطق ناشناخته می‌روند. ت) شهری و بورژوازی شدن قصه‌ها در چهارمین دسته که در قاهره پرداخته شده‌اند و به قصه‌های کهن مزید گشته‌اند، برجستگی بیشتر می‌یابد. یعنی حکایات مشتمل بر ماجراجویی‌های قهرمانان و قصه‌های هزل‌آمیز و هجوآلود و صحنه‌هایی از زندگی اعیان خوش ذوق و ظریف و گوشه‌هایی از معاش سوداگران و پیشه وران، تقریباً به‌طور کامل، جانشین وهمناکی قصه‌های کهن می‌شوند. قصه‌های جوذر صیاد از جمله قصه‌های این دوره است. البته در این قصه، چنان‌که در قصهٔ علاءالدین نیز، عناصری مراکشی الاصل به چشم می‌خورد. این قصه‌ها مشحون از عناصر اعجاب‌انگیز و خوارق عادت‌اند. اما این عنصر اعجاب‌انگیز از عنصر شگفتی زای ایرانی‌تبار، متمایز است و در آن، پاره خاطراتی از ادبیات تعلیمی مصر باستان و برگرفته‌هایی از روایات تلمودی، می‌توان یافت.[۳] البته قصه‌هایی هم هستند که در هیچ طبقه‌ای نمی‌گنجند و تنها قصه‌هایی عامیانه‌اند. به این نکته نیز باید اشاره کرد که در واقع، چندین چاپ عربی هزار و یک شب وجود دارد که در هند و مصر و سوریه و سرانجام در اروپا به طبع رسیده‌اند و روایات مختلف کتاب به‌شمار می‌روند، تا آنجا که بعضی کتب نخستین ترجمه شده در اروپا، قصه‌هایی دارند که در نسخ عربی آن موجود نیست!

دانلود نسخه رایگان پارسیOne Thousand and One Nights
Devices found in Sanskrit literature such as frame stories and animal
fables are seen by some scholars as lying at the root of the conception
of the Nights.[11]
The motif of the wise young woman who delays and finally removes an
impending danger by telling stories has been traced back to Indian
sources.[8] Indian folklore is represented in the Nights by certain animal stories, which reflect influence from ancient Sanskrit fables. The influence of the Panchatantra and Baital Pachisi is particularly notable.[12] The Jataka Tales are a collection of 547 Buddhist stories, which are for the most part moral stories with an ethical purpose. The Tale of the Bull and the Ass and the linked Tale of the Merchant and his Wife are found in the frame stories of both the Jataka and the Nights.[13]

It is possible that the influence of the Panchatantra is via a Sanskrit adaptation called the Tantropakhyana. Only fragments of the original Sanskrit form of this work exist, but translations or adaptations exist in Tamil,[14] Lao,[15] Thai[16] and Old Javanese.[17]
The frame story is particularly interesting, as it follows the broad
outline of a concubine telling stories in order to maintain the interest
and favour of a king—although the basis of the collection of stories is
from the Panchatantra—with its original Indian setting.[18]

The Panchatantra and various tales from Jatakas were first translated into Persian by Borzūya in 570 CE,[19] they were later translated into Arabic by Ibn al-Muqaffa in 750 CE.[20] The Arabic version was translated into several languages, including Syriac, Greek, Hebrew and Spanish.[21]

Persian prototype: Hezār Afsān

A
page from Kelileh va Demneh dated 1429, from Herat, a Persian version
of the Panchatantra – depicts the manipulative jackal-vizier, Dimna,
trying to lead his lion-king into war.

The earliest mentions of the Nights refer to it as an Arabic translation from a Persian book, Hezār Afsān (or Afsaneh or Afsana), meaning "The Thousand Stories". In the 10th century Ibn al-Nadim compiled a catalogue of books (the "Fihrist") in Baghdad. He noted that the Sassanid kings of Iran enjoyed "evening tales and fables".[22] Al-Nadim then writes about the Persian Hezār Afsān,
explaining the frame story it employs: a bloodthirsty king kills off a
succession of wives after their wedding night; finally one concubine had
the intelligence to save herself by telling him a story every evening,
leaving each tale unfinished until the next night so that the king would
delay her execution.[23]
However, according to al-Nadim, the book contains only 200 stories. He
also writes disparagingly of the collection's literary quality,
observing that "it is truly a coarse book, without warmth in the
telling".[24] In the same century Al-Masudi also refers to the Hezār Afsān, saying the Arabic translation is called Alf Khurafa ("A Thousand Entertaining Tales") but is generally known as Alf Layla ("A Thousand Nights"). He mentions the characters Shirāzd (Scheherazade) and Dināzād.[25]

No physical evidence of the Hezār Afsān has survived,[11] so its exact relationship with the existing later Arabic versions remains a mystery.[26]
Apart from the Scheherazade frame story, several other tales have
Persian origins, although it is unclear how they entered the collection.[27]
These stories include the cycle of "King Jali'ad and his Wazir Shimas"
and "The Ten Wazirs or the History of King Azadbakht and his Son"
(derived from the 7th-century Persian Bakhtiyārnāma).[28]

In the 1950s, the Iraqi scholar Safa Khulusi suggested (on internal rather than historical evidence) that the Persian writer Ibn al-Muqaffa'
may have been responsible for the first Arabic translation of the frame
story and some of the Persian stories later incorporated into the
Nights. This would place genesis of the collection in the 8th century.[29][30]

Arabic development and versions

The story of Princess Parizade and the Magic Tree by Maxfield Parrish.[31]

In the mid-20th century, the scholar Nabia Abbott found a document with a few lines of an Arabic work with the title The Book of the Tale of a Thousand Nights, dating from the 9th century. This is the earliest known surviving fragment of the Nights.[32] The first reference to the Arabic version under its full title The One Thousand and One Nights appears in Cairo in the 12th century.[33] Professor Dwight Reynolds describes the subsequent transformations of the Arabic version:

Some of the earlier Persian tales
may have survived within the Arabic tradition altered such that Arabic
Muslim names and new locations were substituted for pre-Islamic Persian
ones, but it is also clear that whole cycles of Arabic tales were
eventually added to the collection and apparently replaced most of the
Persian materials. One such cycle of Arabic tales centres around a small
group of historical figures from 9th-century Baghdad, including the
caliph Harun al-Rashid (died 809), his vizier Jafar al-Barmaki (d. 803) and the licentious poet Abu Nuwas
(d. c. 813). Another cluster is a body of stories from late medieval
Cairo in which are mentioned persons and places that date to as late as
the thirteenth and fourteenth centuries.[34]

Two main Arabic manuscript traditions of the Nights are known: the
Syrian and the Egyptian. The Syrian tradition includes the oldest
manuscripts; these versions are also much shorter and include fewer
tales. It is represented in print by the so-called Calcutta I (1814–1818) and most notably by the Leiden edition (1984), which is based above all on the Galland manuscript. It is believed to be the purest expression of the style of the mediaeval Arabian Nights.[35][36]

Texts of the Egyptian tradition emerge later and contain many
more tales of much more varied content; a much larger number of
originally independent tales have been incorporated into the collection
over the centuries, most of them after the Galland manuscript was
written,[37]
and were being included as late as in the 18th and 19th centuries,
perhaps in order to attain the eponymous number of 1001 nights. The
final product of this tradition, the so-called Zotenberg Egyptian Recension, does contain 1001 nights and is reflected in print, with slight variations, by the editions known as the Bulaq (1835) and the Macnaghten or Calcutta II (1839–1842).

All extant substantial versions of both recensions share a small common core of tales:[38]

free download

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...