زلزله ای که ایران را لرزاند

این روزها همه به فکر اتفاق تلخی در استان کرمانشاه افتاد عده زیادی از هموطنان عزیزمان جانشان را از دست داده اند هستند این هم دلی خوب است اما ای آیا این آخرین زلزله است چرا همیشه نوش دارو بعد از مرگ سهراب ....